سمت ها و عضویت ها

 

سمت اصلی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های داتیس امرتات

مدیرعامل شرکت معماری داخلی هلگر

رئیس کارگروه وارد کنندگان تلفن همراه

همچنین عضو

عضو هیئت مدیره گروه شرکت های عمرانی خاتم

عضو هیئت مدیره شرکت نانو پارس دی

عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس سیلک

عضو هیئت مدیره گروه دوستی ایران و ایتالیا

عضو هیئت مدیره بنیاد ایرانیان

عضو هیئت موسس وب سایت خوگر

عضو هیئت مدیره پایگاه اطلاع رسانی ترنجی

سوابق سمت ها (سوابق شغلی مهم )

خبرنگار آزاد 80 الی 83

دبیر بنیاد دوستداران ایران ( وزارت امور خارجه) 83 الی 86

مدیر داخلی موسسه زنجیره امید فرانسه در ایران 88

مدیر توسعه زیر ساخت در وزارت علوم و تحقیقات (دانشگاه پیام نور)  86 الی 91

مسئول کار گروه نخبگان در بنیاد از سال 85 تا 89