دیدار دوستانه با مدیران خدمات منطقه ای اپل

در ادامه تکمیل استاندار های خدمات پس از فروش در داتیس امرتات در تاریخ های 15 و 16 فوریه دیدار های دوستانه ای با مدیران و مسئولین اجرایی اپل در منطقه خاورمیانه در دبی انجام شد.

بررسی دقیق مشکلات خدمات پس از فروش ، ارائه راهکار ها و بازدید از فروشگاه ها و بخش تعمیرات اپل نیز بخشی از برنامه این سفر بوده است.